Bài báo thuộc Tạp chí Pháp luật và thực tiễn của Trường Đại học Luật Community home page

Logo

Browse

Collections in this community

Logo

Trách nhiệm hình sự đối với tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán ở Việt Nam, nhìn từ yêu cầu phát triển bền vững thị trường chứng khoán

Trách nhiệm hình sự đối với tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán ở Việt Nam, nhìn từ yêu cầu phát triển bền vững thị trường chứng khoán - Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, số 42/2020