Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/119
Title: Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam
Other Titles: Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam do tác giả Nguyễn Duy Phương (chủ biên) - NXB Tư pháp - năm 2020
Authors: Nguyễn Duy, Phương
Nguyễn Thị, Châu
Nguyễn Khắc, Hùng
Bùi Thị Thuận, Ánh
Keywords: Giáo trình
tài liệu
Hành chính
Luật
tư pháp
Việt Nam
Issue Date: 6-Nov-2020
Publisher: NXB Tư pháp
Series/Report no.: GT-LUAT;Hành chính
Abstract: Giáo trình là hệ thống tri thức khoa học chuẩn kiến thức đào tạo về ngành Luật Hành chính Việt Nam, đề cập đến những nội dung cơ bản như: Phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước như khái niệm quản lý hành chính nhà nước, các hình thức, phương pháp, nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước, các hình thức, phương pháp, nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước,...
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/119
ISBN: 978-604-81-1886-0
Appears in Collections:Giá trình Luật Hành chính Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT Luật hành chính Việt Nam - Nguyễn Duy Phương (1).pdf
  Restricted Access
GT_Luat Hanh chinh VN1.73 MBAdobe PDFView/Open View Online Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.