Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/232
Title: Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam
Authors: Đoàn Đức, Lương
Nguyễn Thị Thúy, Hằng
Keywords: Tố tụng dân sự
Giáo trình
Việt Nam
dân sự
Issue Date: 2023
Publisher: NXB Công an nhân dân
Series/Report no.: LUA;LUA.6456-8
Abstract: Giáo trình Luật Tố tụng Dân sự Việt Nam được biên soạn và phát hành với mục đích phục vụ chương trình đào tạo cử nhân luật. Cuốn Giáo trình được xây dựng trên hai nguyên tắc chính: (i) Đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cử nhân luật; (ii) Tiếp cận vấn đề từ góc độ lý luận đến luật thực định và thực tiễn thông qua các ví dụ minh họa cụ thể.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/232
ISSN: 978-604-72-6456-8
Appears in Collections:Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giáo trình tố tụng dân sự VN.pdf
  Restricted Access
TTDS VN3.66 MBAdobe PDFView/Open View Online Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.