Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/234
Title: Hoàn thiện pháp luật về đất đai ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đoàn Đức, Lương
Keywords: hoàn thiện
pháp luật
Issue Date: 2023
Publisher: NXB Công an nhân dân
Series/Report no.: LUA;LUA.6103-1
Abstract: Chuyên đề “Hoàn thiện pháp luật về đất đai ở Việt Nam hiện nay” có các nội dung chính là phản ánh kết quả thực tiễn thực hiện pháp luật về đất đai, đồng thời, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về đất đai ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/234
ISSN: 978-604-72-6103-1
Appears in Collections:Hoàn thiện pháp luật về đất đai ở Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoàn thiện pháp luật về đất đai ở VN hiện nay.pdf
  Restricted Access
HTPL_ve_Dat dai2.73 MBAdobe PDFView/Open View Online Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.