Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/236
Title: Phap luật hợp đồng trong lĩnh vực dân sự Việt Nam hiện đại
Authors: Đoàn Đức, Lương
Trần Thị, Huệ
Keywords: pháp luật
hợp đồng
dân sự
hiện đại
Issue Date: 2021
Publisher: NXB Công an nhân dân
Series/Report no.: LUA;LUA.5435-4
Abstract: Pháp luật hợp đồng là những quy tắc do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh quan hệ nghĩa vụ giữa các bên chủ thể, trong đó các bên thoả thuận về việc làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Phạm vi điều chỉnh của pháp luật hợp đồng liên quan đến các thoả thuận về việc chuyển giao một tài sản, phải làm hay không được làm một công việc nào đó, trong đó một bên có quyền yêu cầu bên kia thực hiện những hành vi nhất định, mà nếu không thực hiện sẽ phải gánh chịu những hậu quả (chế tài) pháp lý đã được dự liệu. Pháp luật hợp đồng có vai trò điều chỉnh các thỏa thuận giữa các chủ thể, bằng việc buộc các chủ thể tham gia hợp đồng phải thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết sao cho các thỏa thuận đó không phạm vào lợi ích của xã hội, không xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của các chủ thể khác, nếu không sẽ phải gánh chịu các trách nhiệm pháp lý được dự liệu.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/236
ISSN: 978-604-72-5435-4
Appears in Collections:Phap luật hợp đồng trong lĩnh vực dân sự Việt Nam hiện đại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pháp luật hợp đồng trong lĩnh vực dân sự VN hiện đại.pdf
  Restricted Access
3.65 MBAdobe PDFView/Open View Online Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.