Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/238
Title: Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam- Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Võ Khánh, Vinh
Đoàn Đức, Lương
Nguyễn Duy, Phương
Nguyễn Linh, Giang
Keywords: pháp quyền
pháp luật
xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Issue Date: 2023
Publisher: NXB Công an nhân dân
Series/Report no.: LUA;LUA.6327-1
Abstract: Cuốn sách “Pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” là sản phẩm của Hội thảo khoa học quốc gia “Pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng tổ chức. Hội thảo diễn ra vào ngày 19/5/2022 nhằm kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/238
ISSN: 978-604-72-6327-1
Appears in Collections:Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam- Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pháp luật trong nhà nước pháp quyền XHCNVN.pdf
  Restricted Access
PL Nha nuoc Phap quyen XHCN4.78 MBAdobe PDFView/Open View Online Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.