Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/240
Title: TLHT Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật tố tụng hình sự
Authors: Dương Thị Cẩm, Nhung
Nguyễn Ngọc, Kiện
Nguyễn Thị Lan, Anh
Keywords: hình sự
tố tụng hình sự
tình huống
giải quyết
Issue Date: 2023
Publisher: NXB Đại học Huế
Citation: Cuốn Tài liệu học tập “Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Tố tụng Hình sự” này được biên soạn từ kết quả nghiên cứu của đề tài “Xây dựng bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Luật Tố tụng Hình sự tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế” được thực hiện trước đây của nhóm tác giả.
Series/Report no.: LUA;LUA.999-0
Abstract: Cuốn Tài liệu học tập “Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Tố tụng Hình sự” này được biên soạn từ kết quả nghiên cứu của đề tài “Xây dựng bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Luật Tố tụng Hình sự tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế” được thực hiện trước đây của nhóm tác giả.
Description: Luật Tố tụng Hình sự là một học phần cơ bản trong chương trình đào tạo của ngành Luật học và Luật kinh tế. Để học tốt học phần này, đòi hỏi sinh viên phải nắm vững các quy định của pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự và vận dụng chúng vào để giải quyết các tình huống trong thực tiễn. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, giảng viên và sinh viên chủ yếu nghiên cứu các quy phạm pháp luật tố tụng hình sự và vận dụng khá đơn giản vào các tình huống mang tính chất giả định. Vì vậy, để tạo ra một phương pháp giảng dạy và học tập mới mang lại hiệu quả cao, bên cạnh một số tình huống giả định, nhóm tác giả xin được cung cấp đến giảng viên và sinh viên các tình huống được tóm tắt từ các bản án, quyết định của Tòa án với những gợi mở về hướng nghiên cứu, vận dụng các quy định của pháp luật tố tung hình sự để làm sáng tỏ nội dung và vấn đề nghiên cứu.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/240
ISSN: 978-604-337-999-0
Appears in Collections:TLHT Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật tố tụng hình sự

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TLHT HDGQTH luật tố tụng hình sự.pdf
  Restricted Access
TLHT HDGQ To tung HS1.38 MBAdobe PDFView/Open View Online Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.