Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/27
Title: Tài liệu học tập hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật hành chính
Authors: Bùi Thị Thuận, Ánh
Nguyễn Duy, Phương
Nguyễn Khắc, Hùng
Keywords: pháp luật
Luật hành chính
Tài liệu học tập
Giải quyết tình huống
Issue Date: 2019
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;GQTH L.H.C
Abstract: Luật hành chính là một môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân Luật và một số ngành đào tạo khác có liên quan đến pháp luật. Nội dung học phần gồm những kiến thức lý thuyết và ứng dụng trong thực tiễn bao gồm việc tìm hiểu, phân tích tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước. Nhằm bảo đảm được các mục tiêu của dạy học pháp luật, đặc biệt là đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thì việc nghiên cứu các tình huống có vai trò quan trọng nhất định đối với giảng viên và sinh viên trong giáo dục chuẩn đầu ra
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/27
ISBN: 978-604-974-225-5
Appears in Collections:Tài liệu học tập Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật hành chính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TLHT Huong dan tinh huong hoc phan Luat Hanh chinh full.pdfSách HDGQ tình huống Luật HC744.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.