Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/34
Title: Tài liệu học tập hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Ngân hàng
Authors: Trần Thế, Hệ
Lê Thị, Thảo
Keywords: pháp luật
Việt Nam
Luật ngân hàng
Giải quyết tình huống
Giải quyết
Tài liệu học tập
Issue Date: 2019
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;GQTH L.N.H
Abstract: Học phần Luật Ngân hàng là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo Luật ở Việt Nam hiện nay. Để tiếp cận phương pháp mới giảng dạy và học tập, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra CTĐT của Nhà trường, học phần Luật Ngân hàng hướng tới mục đích đáp ứng các tiêu chí về kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp với chuẩn đầu ra. Trên cơ sở đề tài nghiên cấp Trường, nhóm tác giả biên soạn thành cuốn tài liệu học tập: Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Ngân hàng. Nội dung hướng dẫn chi tiết một số tình huống điển hình nhằm định hướng kỹ năng cho sinh viên, một số tình huống khác chúng tôi chỉ hướng dẫn theo hướng mở nhằm gợi mở khả năng tư duy và phát triển thái độ độc lập khi giải quyết tình huống.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/34
ISBN: 978-604-974-226-2
Appears in Collections:Tài liệu học tập Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TLHT Huong dan cac tinh huong hoc phan Luat Ngan hang full.pdfSách HDGQ tình huống Luật Ngân hàng1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.