Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/55
Title: Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam - Lưu hành nội bộ
Authors: Đoàn Đức, Lương
Hoàng Thị Hải, Yến
Nguyễn Thanh, Tùng
Keywords: pháp luật
Giáo trình
Việt Nam
Hôn nhân
gia đình
Issue Date: 2013
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;LHNGĐ
Abstract: Luật Hôn nhân và gia đình là một trong những môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành Luật. Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngành Luật thuộc Đại học Huế, từ năm 2000, khoa Luật đã biên soạn “Tài liệu học tập môn học Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam”. Từ khi Luật Hôn nhân và gia đình được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2001, đã có hàng loạt các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Đồng thời trên cơ sở Chương trình khung đào tạo ngành Luật dùng cho hệ đại học được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong đó quy định kết cấu và những kiến thức tối thiểu của môn học Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam. Vì vậy, khoa Luật trực thuộc Đại học Huế đã hoàn chỉnh “Tài liệu học tập môn học Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam” thành “Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam” trên cơ sở kết cấu chương trình theo quy định, tham khảo và cập nhật các nội dung của văn bản pháp luật mới được ban hành và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, của các nhà khoa học và sinh viên. Năm 2013, nhóm tác giả đã có sửa đổi bổ sung một số vấn đề trên cơ sở tiếp cận các quy định mới và các ý kiến góp ý của các chuyên gia để hoàn thiện giáo trình.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/55
Appears in Collections:Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam - Lưu hành nội bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT LUAT HNGD 2013.pdfGT Luật HNGĐ Việt Nam 2013700.54 kBAdobe PDFView/Open
PHAN PHU LUAT HNGD 2013.pdfPhần phụ GT Luật HNGĐ Việt Nam 2013264.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.