Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/73
Title: Tài liệu học tập Luật Ngân hàng (2013) - Lưu hành nội bộ
Authors: Viên Thế, Giang
Lê Thị, Thảo
Trần Thế, Hệ
Keywords: pháp luật
Luật Ngân hàng
Việt Nam
Tài liệu học tập
Issue Date: 2013
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;LNH
Abstract: Thực tiễn đã chứng minh hoạt động ngân hàng có vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế xã hội song ẩn chứa nhiều rủi ro. Việc kiểm soát rủi ro trong hoạt động, quản trị nội bộ của các tổ chức tín dụng ngày càng trở nên quan trọng, nhất là trong điều kiện nền kinh tế mở và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu, giảng dạy môn Luật Ngân hàng đã được thực hiện tại Khoa Luật Đại học Huế. Việc biên soạn tài liệu học tập đáp ứng yêu cầu đào tạo của là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Khoa trong thời gian vừa qua. Do vậy, việc biên soạn tài liệu học tập môn Luật Ngân hàng là để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Cuốn tài liệu học tập này là sự kế thừa nội dung Giáo trình Luật Ngân hàng của Trường Đại học Luật Hà Nội; là nơi thể hiện kết quả nghiên cứu của các giảng viên trực tiếp giảng dạy lĩnh vực Luật Tài chính Ngân hàng của Khoa Luật thời gian qua và cập nhật, bổ sung những nội dung mới trong các quy định pháp luật về Ngân hàng Nhà nước và pháp luật về các tổ chức tín dụng
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/73
ISBN: 978-604-912-019-0
Appears in Collections:Tài liệu học tập Luật Ngân hàng (2013) - Lưu hành nội bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TLHT Luat Ngan hang 2013.pdfTLHT Luật Ngân hàng 20131.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.