Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/82
Title: Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam (2013) - Lưu hành nội bộ
Authors: Đoàn Đức, Lương
Nguyễn Sơn, Hải
Nguyễn Thị Thúy, Hằng
Hà Thị Mai, Hiên
Hồ Thị Vân, Anh
Keywords: pháp luật
Luật tố tụng dân sự
Việt Nam
Giáo trình
Issue Date: 2013
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;LTTDS
Abstract: Luật Tố tụng dân sự là một trong những môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành Luật. Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngành Luật thuộc Đại học Huế, từ năm 2000, khoa Luật đã biên soạn Tài liệu học tập môn học Luật tố tụng dân sự Việt Nam. Từ khi Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 được ban hành và được sửa đổi bổ sung năm 2011, cùng rất nhiều văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực tố tụng dân sự. Mặt khác, trên cơ sở Chương trình đào tạo ngành Luật dùng cho hệ đại học được Giám đốc Đại học Huế ban hành, trong đó quy định kết cấu và những kiến thức tối thiểu của môn học Luật Tố tụng dân sự Việt Nam. Vì vậy, khoa Luật trực thuộc Đại học Huế đã hoàn chỉnh Tài liệu học tập môn học Luật Tố tụng dân sự Việt Nam thành Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam trên cơ sở kết cấu chương trình theo quy định, tham khảo và cập nhật các nội dung của văn bản pháp luật mới được ban hành và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, của các nhà khoa học và sinh viên.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/82
ISBN: 978-604-912-025-1
Appears in Collections:Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam (2013) - Lưu hành nội bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT Luat TO TUNG DAN SU VN.pdfGT Luật TTDS Việt Nam_20131.78 MBAdobe PDFView/Open
Phan Phu GT Luat TTDS VN 2013.pdfPhần phụ GT Luật TTDSVN_2013123.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.