Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/21
Title: Giáo trình sở hữu trí tuệ (Trong lĩnh vực khoa học giáo dục)
Authors: Đoàn Đức, Lương
Trần Văn, Hải
Keywords: sở hữu trí tuệ
Giáo trình
Issue Date: 28-Aug-2018
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;SHTT
Abstract: Giáo trình sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực giáo dục được phát triển từ đề tài NCKH công nghệ cấp Bộ trọng điểm của PGS.TS Đoàn Đức Lương chủ trì: Tài liệu chuyên khảo giảng dạy về sở hữu trí tuệ trong các trường đại học và cao đẳng trong lĩnh vực giáo dục. Nhóm tác giả cũng đã bổ sung một số mục mới đề tài chưa đề cập, như cập nhật VBQPPL về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bổ sung phần liên quan đến tài nguyên giáo dục mở.
Description: Giáo trình sở hữu trí tuệ (Trong lĩnh vực khoa học giáo dục) - Đoàn Đức Lương, Trần Văn Hải (đồng chủ biên) - 2018
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/21
ISBN: 978-604-912-992-6
Appears in Collections:Giáo trình Sở hữu trí tuệ (Trong lĩnh vực khoa học giáo dục)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh SHTT-IN1 - 28.08.2018.pdfGiáo trình sở hữu trí tuệ của Đoàn Đức Lương - Trần Văn Hải1.69 MBAdobe PDFView/Open
PHAN PHU INCAN SHTT.pdfMục lục mô tả145.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.