Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/53
Title: Giáo trình Luật khiếu nại, tố cáo - Lưu hành nội bộ
Authors: Nguyễn Duy, Phương
Keywords: pháp luật
Luật khiếu nại, tố cáo
Việt Nam
Giáo trình
Issue Date: 2013
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;LKNTC
Abstract: Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, việc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân có ý nghĩa rất quan trọng, điều này xuất phát từ bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa "Nhà nước của dân nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân", các quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp và pháp luật. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, việc đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân là một vấn đề có tính cấp bách, trọng yếu. Suy cho cùng, công cuộc đổi mới thành công hay không là phải đảm bảo việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội. Quyền khiếu nại, tố cáo có liên quan chặt chẽ đến các quyền và nghĩa vụ khác của công dân, chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống các quyền cơ bản của công dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội. Công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo là điều kiện để các quyền khác được pháp luật ghi nhận không bị xâm hại. Hay nói cách khác bất kỳ sự vi phạm nào đối với quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đều có thể dẫn đến việc công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/53
Appears in Collections:Giáo trình Luật Khiếu nại, tố cáo - Lưu hành nội bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT Luat Khieu nai to cao 2013.pdfGT Luật KNTC 2013584.25 kBAdobe PDFView/Open
Phan phu Luat KNTC 2013.pdfPhần phụ GT Luật KNTC 2013125.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.