Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/64
Title: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (Phần 1) - Lưu hành nội bộ
Authors: Nguyễn Duy, Phương
Trần Việt, Dũng
Nguyễn Thị Hoài, Phương
Keywords: pháp luật
Giáo trình
Luật Hiến pháp
VIệt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;LHP1
Abstract: Luật Hiến pháp Việt Nam là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Các chế định, quy phạm của luật Hiến pháp Việt Nam là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi hoặc hủy bỏ các chế định, quy phạm của các ngành luật khác trong hệ thống Việt Nam. Vì vậy, muốn tìm hiểu hệ thống pháp luật của Việt Nam phải bắt đầu từ luật Hiến pháp Việt Nam. Sự hiểu biết luật Hiến pháp Việt Nam đóng góp vai trò rất quan trọng cho sự nghiệp phát triển của khoa học pháp lý Việt Nam. Nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy và học tập môn luật Hiến pháp Việt Nam cho sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế, chúng tôi tiến hành biên soạn Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - phần I để phục vụ sinh viên.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/64
ISBN: 978-604-912-375-7
Appears in Collections:Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam (Phần 1) -Lưu hành nội bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT Hien phap 1.pdfGT Luật Hiến pháp Phần 1_2015968.09 kBAdobe PDFView/Open
Phan phu GT Hien phap 1.pdfPhần phụ GT Luật Hiến pháp Phần 1_2015177.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.