Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/71
Title: Tài liệu học tập Luật Tài chính (2013) - Lưu hành nội bộ
Authors: Lê Thị, Thảo
Viên Thế, Giang
Nguyễn Thị, Triển
Keywords: pháp luật
Luật Tài chính
Tài liệu học tập
Issue Date: 2013
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;LTC
Abstract: Thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa của Đảng và Nhà nước ta, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Trong quá trình đó, chính sách tài chính được sử dụng như là công cụ quản lý vĩ mô trọng yếu của nhà nước, khắc phục được tình trạng khủng hoảng, suy thoái nền kinh tế, kiềm chế và kiểm soát lạm phát, giảm mức bội chi ngân sách góp phần ổn định thị trường thông qua công cụ ngân sách nhà nước và chính sách thuế phù hợp. Chính vì vậy, pháp luật về tài chính luôn luôn có vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia nhằm kiểm soát và điều chỉnh các quan hệ quản lý nhà nước về tài chính và quan hệ tài chính phát sinh giữa các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Để đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành luật cũng như các chuyên ngành kinh tế nhóm tác giả đã biên soạn cuốn Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam. Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam được biên soạn là tài liệu chính thức dùng cho sinh viên ngành Luật học, Luật Kinh tế thuộc Khoa Luật, Đại học Huế học tập và nghiên cứu. Tài liệu được biên soạn trên cơ sở tiếp cận các văn bản pháp luật, những quy định mới nhất về lĩnh vực tài chính, đồng thời có tham khảo những tài liệu liên quan tập trung vào đối tượng nghiên cứu chính là: Pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật thuế.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/71
ISBN: 978-604-016-9
Appears in Collections:Tài liệu học tập Luật Tài chính (2013)- Lưu hành nội bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TLHT Luat Tai chinh 2013.PDFTLHT Luật Tài chính_20131.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.