Đề tài NCKH dành cho cán bộ, giảng viên Community home page

Logo
Đề tài NCKH dành cho cán bộ, giảng viên thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Browse

Collections in this community

Logo

NCKH - Cơ sở khoa học thực hiện tự chủ đại học qua thực tiễn tại Trường Đại học Luật

NCKH - Cơ sở khoa học thực hiện tự chủ đại học qua thực tiễn tại Trường Đại học Luật - chủ nhiệm đề tài Trần Thị Nhật Anh

Logo

NCKH - Xây dựng bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Luật Môi trường tại Trường Đại học Luật

Báo cáo tổng kết đề tài NCKH - Xây dựng bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Luật Môi trường tại Trường Đại học Luật

Logo

NCKH – Tác động của các Hiệp định thương mại tự do (ftas) đối với Ngành dệt may của Việt Nam – Qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

NCKH – Tác động của các Hiệp định thương mại tự do (ftas) đối với Ngành dệt may của Việt Nam – Qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, chủ nhiệm: Trần Viết Long

Logo

NCKH – Tác động của các Hiệp định thương mại tự do (ftas) đối với Ngành dệt may của Việt Nam – Qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

NCKH – Tác động của các Hiệp định thương mại tự do (ftas) đối với Ngành dệt may của Việt Nam – Qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, chủ nhiệm:Trần Viết Long

Logo

NCKH- Pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam và một số nước trong hoạt động các khu kinh tế - Dưới góc độ so sánh

Pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam và một số nước trong hoạt động các khu kinh tế - Dưới góc độ so sánh

Logo

NCKH- Xây dựng bộ tình huống điển hình và giảng dạy thử nghiệm học phần Luật tố tụng dân sự tại Trường Đại học Luật

NCKH- Xây dựng bộ tình huống điển hình và giảng dạy thử nghiệm học phần Luật tố tụng dân sự tại Trường Đại học Luật