Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/131
Title: NCKH- Xây dựng bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Luật môi trường tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế
Authors: Phan Vĩnh Tuấn, Anh
Phan Anh, Thư
Lê Thị Thuỳ, Nhi
Hồ Xuân, Quang
Keywords: đề tài
pháp luật
tình huống
môi trường
bộ tình huống
giảng dạy
nckh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Luật
Series/Report no.: NCKH;Cấp Trường
Abstract: Với mong muốn nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế, thông qua đề tài, nhóm tác giả muốn hướng đến thực hiện mục tiêu thúc đẩy tinh thần làm việc, học tập chủ động sáng tạo của người học, sinh viên không dừng lại ở hoạt động nắm bắt, tiếp cận các vấn đề pháp lý đơn thuần mà đòi hỏi sinh viên phải nắm bắt, hiểu rõ ràng và có khả năng vận dụng kiến thức một cách linh hoạt trên thực tế. Trên cơ sở xác định các kiến thức cần truyền đạt đến sinh viên, giảng viên chủ động xây dựng các tình huống dựa trên “nguyên liệu” từ thực tiễn đời sống hay các tình huống giả định để đưa ra, trao nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết vấn đề cho người học. Trên cơ sở các tình huống thực tiễn được cung cấp, người học sẽ tự đặt mình vào trong tình huống pháp lý đặt ra, bằng sự nhận biết về các quyền và lợi ích chính đáng bị xâm hại, người học tự nhận biết, vận dụng linh hoạt dựa trên các quy định của pháp luật để giải quyết vấn đề. Xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn, nhóm tác giả nhận thấy việc thực hiện đề tài Xây dựng bộ tình huống điển hình và giảng dạy thử nghiệm học phần Luật Môi trường tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế là hoàn toàn phù hợp với mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Luật, Đại học Huế.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/131
Appears in Collections:NCKH - Xây dựng bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Luật Môi trường tại Trường Đại học Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_PHAN VINH TUAN ANH.pdfNCKH_Phanvinhtuananh761.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.