Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/97
Title: Giáo trình Thực hành nghề nghiệp
Other Titles: Thực hành nghề nghiệp
Thực hành nghề luật
Authors: Đoàn Đức, Lương
Keywords: pháp luật
giáo dục nghề
thực hành
Giáo trình
Issue Date: 2015
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Huế
Citation: Xuất bản lần đầu
Series/Report no.: GT-LUAT;TTNN
Abstract: Từ năm 2012, học phần "Thực hành nghề nghiệp" được đưa vào chương trình giảng dạy chính khoá cho cán bộ đào tạo của Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Nghiên cứu, giảng dạy học phần Thực hành nghề nghiệp với mục đích rèn luyện các kỹ năng định hưogs nghề nghiệp cho sinh viên và mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người học. Việc biên soạn giáo trình thực hành nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đào tạo của Trường là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong quá trình biên soạn giáo trình này, vì là môn học mới chưa có nhiều cơ sở đào tạo thực hiện nên ngoài tài liệu tham khảo là "Cẩm nang CLE" do nhóm tác giả tham gia khoá học mùa hè về chương trình CLE thực hiện tại Khoa Luật - ĐH Cần Thơ, nhóm tác giả chủ yếu dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của bản thân và tham khảo các chuyên gia thực tiễn trong lĩnh vực luật.
URI: http://lib.hul.edu.vn/handle/123456789/97
ISSN: 978-604-912-462-4
Appears in Collections:Giáo trình thực hành nghề nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NOI DUNG THUC HANH NGHE NGHIEP incan 19-6-2015.pdfGT-huchanhnghenghiep1.48 MBAdobe PDFView/Open
PHAN PHU in can 19-6-2015.pdfPhanphu_THNN180.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.